Regulamin portalu RADNI.PL

§1

Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki korzystania z portalu radni.pl. Zapisy Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników portalu. Wszyscy rejestrujący się Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania z treścią Regulaminu i wyrażenia zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

§2

Użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin - dokument, który określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora portalu radni.pl
Portal - portal radni.pl, znajdujący się pod adresem internetowym http://radni.pl, będący platformą internetową, a umożliwiający zarejestrowanym Użytkownikom korzystanie z kompleksu usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną przez portal.
Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący portal.
Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała możliwość korzystania z usług oferowanych przez portal radni.pl.
Login - indywidualna nazwa Użytkownika w portalu, jaka została przez niego przyjęta podczas rejestracji.

§3

 1. Uczestnikami portalu są jego Użytkownicy, którzy w sposób skuteczny dokonają rejestracji, zaakceptują Regulamin portalu radni.pl i otrzymają własny login.
 2. Otrzymanie loginu i uczestnictwo w portalu jest dobrowolne.
 3. Odpłatne usługi dodatkowe (komercyjne) będą w portalu świadczone na rzecz Użytkowników wyłącznie na ich wyraźne zlecenie i po wniesieniu opłaty.
 4. Akceptacja Regulaminu portalu radni.pl jest równoznaczna z oświadczeniem Użytkownika, że:
  1. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
  2. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów,
  3. wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w portalu, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.
  4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść formułowanych przez siebie opinii.
 5. Zawierając Umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.

§4

 1. Akceptacja Regulaminu i aktywowanie Konta jest równoznaczne z zawarciem na czas nieokreślony Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
 2. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora może nastąpić w przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z portalu Profil oraz wszystkie dane zawarte na Stronie. Powtórne ewentualne założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.
 3. Login wraz z Profilem Użytkownika może zostać usunięte z Bazy Kont w przypadku, gdy Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji oraz do moderowania informacji, treści i zdjęć przekazywanych przez Użytkownika do portalu podczas rejestracji, użytkowania Konta lub korzystania z innych usług portalu, w przypadku naruszenia postanowień  niniejszego Regulaminu.

§5

 1. Administrator jako właściciel i zarządca portalu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by zapewnić Użytkownikom jak najwyższą jakość świadczonych usług.
 2. Administrator w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za treści i fotografie przekazywane i publikowane przez Użytkowników na łamach portalu, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii, również w przypadku skierowania do Administratora przez inne osoby lub podmioty roszczeń z tym związanych. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców portalu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji zawartych w Kontach przez innych Użytkowników lub osoby trzecie w celach sprzecznych z celami działania portalu.                                                                  
 4. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem portalu i to z jakichkolwiek przyczyn.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia portalu.

§6

 1. Użytkownik w trakcie korzystania z portalu radni.pl zobowiązany do reprezentowania takiej postawy wobec pozostałych Użytkowników, bądź osób trzecich, aby jego zachowanie nie naruszało ich dóbr osobistych, a w szczególności chronionego prawem nazwiska lub pseudonimu, czci, wizerunku, tajemnicy korespondencji, twórczości naukowej, artystycznej, wynalazczej i racjonalizatorskiej.
 2. Udostępniając zdjęcie do portalu, Użytkownik oświadcza, iż w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego zdjęcia lub wizerunku osobistego osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
 3. W przypadku, gdy osoba będąca w zasobach personalnych portalu radni.pl przestaje pełnić swoje dotychczasowe funkcje publiczne i staje się osobą prywatną, powinna o tym powiadomić niezwłocznie administratora portalu.

§7

 1. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje, reklamacje odnośnie Serwisu i jego usług mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail: biuro@radni.pl
 2. Regulamin wraz z załącznikami jest dostępny na stronie portalu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyn.

§8
Komentarze

 1. W serwisie możecie Państwo komentować zarówno radnych jak i artykuły. 
 2. Zabronione jest umieszczanie wylgaryzmów jak i wszelkich treści mogących urazić uczucia innych.

Dodaj komentarz