Wygaśnięcie mandatu radnego

  • wygaśnięcie mandatu - następuje wskutek: odmowy złożenia ślubowania, utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów, pisemnego zrzeczenia się mandatu, śmierci, prawomocnego wyroku sądu orzeczonego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej oraz naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności. Stwierdza go rada gminy (powiatu) lub sejmik województwa w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.
  • jeżeli jednak upoważniony organ nie podejmuje takiej uchwały, wojewoda wzywa go do jej podjęcia w terminie 30 dni. W razie bezskutecznego upływu tego terminu wojewoda, po powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje zarządzenie zastępcze. Wywołuje ono takie skutki, jak uchwała wymienionych powyżej organów.

Prawo