Osoby upoważnione do dokonania zgłoszenia

Zgłoszenia list kandydatów dokonuje, w imieniu komitetu wyborczego, pełnomocnik wyborczy komitetu osobiście, dołączając do zgłoszenia dokument potwierdzający powołanie go na pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, z podaniem jego imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL (art. 101 ust. 2 Ordynacji). Jeżeli stwierdzenie o powołaniu pełnomocnika wyborczego i dane dotyczące pełnomocnika zawarte są w dokumencie o utworzeniu komitetu wyborczego, dołączenie do zgłoszenia odrębnego dokumentu jest zbędne.

Zgłoszenia listy kandydatów może dokonać także osobiście osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego. Pełnomocnik wyborczy może upoważnić do zgłaszania list kandydatów dowolnie wybraną liczbę osób. W upoważnieniu należy podać nazwisko i imię osoby upoważnionej, jej dokładny adres i numer ewidencyjny PESEL oraz określić zakres upoważnienia wskazując czynności wyborcze, które może wykonywać upoważniona osoba oraz określając rady lub obszar objęty upoważnieniem. Upoważnienie musi być opatrzone datą i podpisane przez pełnomocnika wyborczego. Osoba upoważniona nie może upoważniać innych osób do zgłaszania list kandydatów na radnych. Oprócz upoważnienia do zgłaszania list kandydatów w imieniu komitetu wyborczego upoważnienie może jednocześnie dotyczyć prawa zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych - komisarzowi wyborczemu, prawa zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych właściwemu zarządowi gminy, a także wyznaczania mężów zaufania komitetu wyborczego.

Jeżeli zgłoszenia listy kandydatów na radnych dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika do zgłoszenia, obowiązana jest dołączyć dokument o wyznaczeniu pełnomocnika wyborczego komitetu oraz udzielone jej upoważnienie do zgłoszenia listy kandydatów.

Prawo