Kto może, a kto nie może być radnym?

Radnym gminy może zostać obywatel państwa należącego do Unii Europejskiej i nie ma tu obowiązku posiadania polskiego obywatelstwa, trzeba natomiast posiadać bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności).

Kandydat nie może być pozbawiony praw wyborczych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem. Kandydat na radnego gminy musi najpóźniej w dniu wyborów mieć ukończone 18 lat. Osoba taka musi na stałe mieszkać na obszarze danej gminy (na terenie działania rady gminy).

Kolejny wymóg - to wpis do rejestru wyborców, właściwego dla danej jednostki samorządowej. Kandydatem na radnego nie może być osoba karana za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, lub - wobec której wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego. To czy kandydat posiada prawo wyborcze, jest oceniane na dzień wyborów. Jeśli wyrok orzeczony lub wyrok w zawieszeniu kończy się w przypadku danego kandydata później niż w dniu wyborów, taka osoba nie może startowac w wyborach na radnego. Kandydat na radnego nie może być pozbawiony praw publicznych na skutek prawomocnego orzeczenia sądu, nie może też być pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. Kandydat nie może również być w jakikolwiek sposób ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądowym (np. na skutek choroby psychicznej, niedorozwoju, narkomanii). O mandat radnego nie może ubiegać się również obywatel Unii Europejskiej, który w swoim kraju został pozbawiony prawa wybieralności. Kandydatem na radnego nie może być także osoba, która - zgodnie z wyrokiem sądu - złożyła niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

Kandydatem na radnego może być obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim posiadający prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze), który:

  • najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat,
  • stale zamieszkuje na obszarze działania danej rady,
  • jest wpisany do stałego rejestru wyborców właściwego dla danej jednostki samorządu terytorialnego,
  • nie został pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Kandydatem nie może być (nie ma prawa wybieralności) osoba:

  • karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
  • wobec której wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego. Posiadanie praw wyborczych ocenia się na dzień wyborów, dlatego też osoba, wobec której orzeczony wyrok lub wyrok w zawieszeniu (zatarcie skazania) zakończy się później niż w dniu wyborów, nie może być kandydatem na radnego.
  • pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym,
  • pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  • ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądowym.

Prawo