Kodeks etyki radnego - Kontakt ze społeczeństwem i mediami

  1. Radny jest odpowiedzialny przed całą społecznością lokalną w zakresie sprawowanej funkcji publicznej.
  2. Radny dba o to aby adresaci podejmowanych przez urząd działań i decyzji byli poinformowani o ich podstawach prawnych i merytorycznych, oraz o możliwościach i środkach ich kontroli.
  3. Radny powinien odpowiadać na wszelkie pytania ze strony społeczności lokalnej dotyczące wykonywania funkcji i podejmowania działań w zakresie sprawowanego urzędu.
  4. Radny promuje wszelkie inicjatywy służące większej jawności działania urzędu , sprawowania władzy lub organów, za które odpowiada.
  5. Radny jest zobowiązany do udzielania rzetelnych , uczciwych i dokładnych informacji przedstawicielom prasy, radia i telewizji.
  6. Radny jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na pytania przedstawicieli mediów dotyczące sprawowanej funkcji.
  7. Radny zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej oraz zachowania w tajemnicy wiadomości poufnych, dotyczących prywatnego życia osób.

Prawo