Rejestracja kandydata na wójta i prawo wniesienia odwołania

Kandydatów na wójta mogą zgłaszać wyborcy, partie i koalicje partii politycznych, stowarzyszenia oraz organizacje społeczne. Kandydat na wójta musi zostać zgłoszony w gminnej komisji wyborczej najpóźniej na  25 dni przed dniem wyborów, do godziny 24.00. Jeśli wyborom wójta towarzyszą wybory do rady gminy, prawo zgłoszenia kandydata na wójta ma komitet wyborczy, który w przynajmniej połowie okręgów wyborczych w gminie zarejestrował listy kandydatów na radnych, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż liczba radnych wybieranych w danym okręgu. Jeżeli w wyborach wybiera się tylko wójta, przepisów dotyczących komitetów nie stosuje się. Aby zgłosić kandydata na wójta komitet wyborczy musi uzyskać poparcie określonej liczby wyborców, w zależności od ilości mieszkańców: 

  1. 150 wyborców - w gminie liczącej do 5.000 mieszkańców,
  2. 300 wyborców - w gminie liczącej do 10.000 mieszkańców,
  3. 600 wyborców - w gminie liczącej do 20.000 mieszkańców,
  4. 1.500 wyborców - w gminie liczącej do 50.000 mieszkańców,
  5. 2.000 wyborców - w gminie liczącej do 100.000 mieszkańców,
  6. 3.000 wyborców - w gminie liczącej powyżej 100.000 mieszkańców.

W zgłoszeniu kandydata na wójta podaje się jego dane osobowe - imię, nazwisko, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania kandydata i jego ewentualną przynależność partyjną, a także nazwę komitetu zgłaszającego kandydata, oraz imię, nazwisko i adres działającego w jego imieniu pełnomocnika.

Do zgłoszenia kandydat dołącza oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego). W przypadku, jeśli kandydat urodził się przed 1 sierpnia 1972 r., musi on złożyć oświadczenie lustracyjne. Jeśli wybory odbywają się przed ustawowym terminem, kandydat dołącza również wykaz wyborców, którzy udzielili mu poparcia. Gminna komisja wyborcza niezwłocznie rejestruje kandydata, sporządzając protokół rejestracji kandydata na wójta, jeżeli zgłoszenie spełnia warunki. Pełnomocnik komitetu wyborczego i komisarz wyborczy otrzymują po jednym egzemplarzu protokołu rejestracji.

Kandydat, który wycofał zgodę na kandydowanie, nie spełnia warunków określonych w ustawie albo zmarł, zostaje skreślony z listy kandydatów. Informację o skreśleniu gminna komisja wyborcza niezwłocznie podaje do wiadomości publicznej. Jeżeli skreślenie nastąpiło wskutek śmierci kandydata, komisja informuje właściwego pełnomocnika o możliwości zgłoszenia nowego kandydata. Uzupełnienia listy dokonuje się najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów. W przypadku odmowy rejestracji kandydata z powodu stwierdzonych wad w zgłoszeniu lub nieusunięcia tych wad w terminie wyznaczonym przez gminną komisję wyborczą, pełnomocnik wyborczy ma prawo wnieść odwołanie - w terminie 3 dni od dnia doręczenia uchwały komisji. Odwołanie w zależności od przyczyn odmowy, wnosi się do sądu okręgowego lub do komisarza wyborczego.

W wyborach wójta przeprowadzonych łącznie z wyborami do rady gminy przyczyny odwołania nie mogą dotyczyć oznaczenia kandydata na liście nazwą komitetu wyborczego, gdyż kwestia ta musi być rozstrzygnięta przy wcześniejszej rejestracji list kandydatów na radnych. W wyborach tych nie jest wymagane poparcie kandydata przez wyborców. W związku z tym w praktyce organem odwoławczym będzie komisarz wyborczy.

Kodeks etyki radnego