Jak zostać radnym

Radny – członek rady.
Radnym może zostać każdy: (jeżeli ukończył 18 lat i ma zaświadczenie o niekaralności). W Polsce najczęściej mianem radnych określa się członków wybieralnych organów samorządowych, np. rady gminy czy rady powiatu.

W Polsce wybiera się radnych czterech szczebli: wojewódzkim, powiatowym, gminnym oraz jednostek pomocniczych  - gminy (sołectwa, dzielnice, osiedla).

Zakładanie komitetu wyborczego

Założenie komitetu wyborczego nie jest trudne. Wystarczy:

 • 5 osób, mających prawo wybierania, aby utworzyć komitet wyborczy wyborców.
 • Powołanie komitetu wyborczego musi być poparte co najmniej 20 podpisami wyborców mających prawo wybierania.

Jeśli komitet zamierza zgłosić kandydatów w więcej niż jednym województwie, musi zebrać podpisy pod utworzeniem komitetu co najmniej:

 • 1000 osób mających prawo wybierania.

Rolą komitetu jest organizacja wyborów, zgłoszenie list kandydatów a po wyborach złożenie sprawozdania finansowego. W tym celu komitet powołuje pełnomocnika komitetu, który go reprezentuje, a w większych miejscowościach również pełnomocnika finansowego. Komitet wyborczy organizuje również zbieranie podpisów pod listą kandydatów, najmniejsza liczba podpisów to:

 • 25 podpisów wyborców gminie do 20 000 mieszkańców, 
 • 150 podpisów wyborców w większych miejscowościach,
 • 200 podpisów wyborców w wyborach do powiatów,
 • 300 podpisów wyborców do  do sejmiku województwa.

Należy pamiętać, że o naszym sukcesie decydują w dużej mierze ludzie, przejaciele, wolontariusze, znajomi i współpracownicy. 

Koszty kampanii

Limit wydatków określa ordynacja wyborcza i na jeden madat radnego wynosi:

 • 750 złotych w gminach do 20 000 mieszkańców,
 • 1 000 złotych w gminach powyżej 20 000 mieszkańców,
 • 2 000 złotych do rady powiatu,
 • 3 000 złotych w miastach na prawach powiatu,
 • 5 000 złotych w wyborach do sejmiku województwa

Ala same pieniądze to nie wszystko są one ważne ale nie decydujące o sukcesie, gdyż o sukcesie kampanii wyborczej decydują ludzie zaangażowani w nią, ich wiedza i aktywność. Na kamapnię można wydać dużo pieniędzy i nie odnieść sukcesu jak się nie wzbudza zaufania wyborców.

Ile głosów potrzeba by zostać radnym ?

Jest to uzależnione od wielkości regionu, a co za tym idzie wynik może być dość różny od na przykład w małych okręgach jest to 174 głosów (jest to najmniejsza liczba głosów decydująca o mondacie w okręgu) do 768 głosów. Zaś w większych okręgach (województwo, powiat, miasto) kandydat musi uzyskać co najmniej 5% poparcie by uczestniczyć w podziale mandatów, a mandat otrzymują ci którzy uzyskali największa liczbę głosów.

Radny jest przedstawicielem władzy lokalnej. Wykonując swoje prawa i obowiązki powinien kierować się przede wszystkim dobrem wspólnoty samorządowej. Radnemu jako członkowi organu kolegialnego przysługuje roszczenie o zwrot kosztów podróży i roszczenie do diety. Wysokość diety przysługującej radnemu nie może w ciągu miesiąca przekroczyć półtorakrotnej kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej, dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Radny korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Główną funkcją radnego jest praca społeczna.

Zarobki radnego

Miejsce w rzdzie to nie praca lecz służba i co za tym idzie radny nie dostaje wynagrodzenia za pracę lecz ma prawo do diety. Dieta jest to rekompensata za utracone zarobki w trakcie pełnienia funkcji jak i jest zwrotem kosztów związanych z pełnieniem mandatu.
Wysokość diety ustalana jest  przez władze ustawodawcze rady. - może ona być inna dla każdego regionu, a jej wysokośc uzależniona jest przede wszystkim od wielkości regionu.

Do podstawowych czterech obowiązków radnego należą:

 • utrzymanie stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami,
 • uczestniczenie w pracach rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych do których został wybrany lub desygnowany,
 • wybór przewodniczącego rady,
 • reprezentowanie wyborców w radzie gminy i w innych instytucjach samorządowych oraz troszczenie się o ich sprawy.

Wybrani radni podejmują najważniejsze decyzje w sprawach dotyczących gmin, powiatów, województw. Decydują na przykład o utrzymaniu szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia, remontach ulic i ochronie środowiska naturalnego.

Prawo