Dokumenty zgłoszenia listy kandydatów na radnych i wymagane załączniki

Warunki, które spełniać musi dokument zgłoszenia listy kandydatów na radnych określają: art. 99 ust. 1 i 3, art. 101 ust. 2, art. 102, art. 103 ust. 1-3 Ordynacji wyborczej.

W związku z tym w zgłoszeniu należy wymienić:

 • nazwę komitetu wyborczego, w którego imieniu dokonywane jest zgłoszenie wraz z dokładnym adresem jego siedziby,
 • imię-imiona, nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia z zaznaczeniem, czy zgłoszenia dokonuje pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, czy też osoba przez niego upoważniona oraz dokładny adres i ewentualnie numer telefonu osoby dokonującej zgłoszenia,
 • nazwę rady (sejmiku województwa) oraz numer okręgu wyborczego, do którego dokonuje się zgłoszenia listy kandydatów,
 • w zgłaszanej liście kandydatów należy uszeregować według ustaleń komitetu wyborczego z wymienieniem: imion i nazwiska każdego kandydata, jego wieku (nie daty urodzenia) oraz miejsca zamieszkania (nie adresu).

W zgłoszeniu osoba zgłaszająca może wnosić o oznaczenie poszczególnych kandydatów nazwą lub skrótem nazwy partii politycznej lub organizacji popierającej kandydata (art. 99 ust. 3 Ordynacji). Oznaczenie  to, czyli nazwa lub skrót nazwy partii lub organizacji nie może zawierać więcej niż 40 znaków drukarskich. Zgłoszenie takiego wniosku wymaga pisemnego potwierdzenia przez właściwy statutowo organ partii politycznej lub organizacji, która popiera kandydata. Dokumenty te dołącza się do zgłoszenia. Oznaczenie kandydatów zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem będzie uwzględnione na właściwych urzędowych obwieszczeniach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.
Zgodnie z art. 102 Ordynacji wyborczej osoba zgłaszająca może wnosić o oznaczenie listy kandydatów nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego na urzędowych obwieszczeniach oraz na karcie do głosowania. Oznaczenie to nie może jednak zawierać więcej niż 40 znaków drukarskich i powinno odpowiadać nazwie lub skrótowi nazwy zgłoszonym w zawiadomieniu o utworzeniu komitetu wyborczego. Za znak drukarski uważa się literę i znaki interpunkcyjne, jak cudzysłów, myślnik, przecinek, a nie przerwy pomiędzy poszczególnymi wyrazami.

Przykładowy wzór zgłoszenia listy kandydatów na radnych, spełniający te warunki, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Do zgłoszenia listy kandydatów należy dołączyć:

 • dokument stwierdzający utworzenie komitetu wyborczego (art. 99 ust. 4 Ordynacji),
 • postanowienie (kopię) o przyjęciu zawiadomieniu o utworzeniu komitetu wyborczego przez Państwową Komisję Wyborczą lub właściwego komisarza wyborczego; nie dotyczy to komitetu wyborczego utworzonego wyłącznie w celu zgłoszenia kandydatów do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców,
 • dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika wyborczego z podaniem jego nazwiska i dokładnego adresu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL (jeżeli ustanowienie pełnomocnika wyborczego nie jest zawarte w dokumencie o utworzeniu komitetu wyborczego),
 • upoważnienie do zgłoszenia list kandydatów na radnych wystawione przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego (jeżeli zgłoszenia listy kandydatów dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego),
 • wykaz osób popierających zgłoszenie listy kandydatów na radnych ze wskazaniem liczby podpisów tych osób,
 • pisma statutowych organów partii politycznych i organizacji, potwierdzające poparcie poszczególnych kandydatów na radnych przez partie polityczne i organizacje,
 • oświadczenia wszystkich kandydatów na radnych o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz posiadaniu prawa wybieralności.

Wskazane jest, aby załączniki te wymienić w zgłoszeniu. Zgłoszenie powinno być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem osoby zgłaszającej.
Dokumenty składane przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub upoważnioną przez niego osobę powinny być, w zależności od ich charakteru, uwierzytelnione przez pełnomocnika lub upoważnioną osobę albo stanowić oryginały dokumentów.

Terytorialna komisja wyborcza, do której zgłoszono listę kandydatów na radnych bada, czy zgłoszenie zostało dokonane zgodnie z przepisami Ordynacji i na każdym zgłoszeniu odnotowuje datę i godzinę oraz liczbę porządkową jego wpływu (art. 104 Ordynacji).

 • Jeśli nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego nie różni się dostatecznie od nazw innych komitetów wyborczych lub w wypadku stwierdzenia innej wady komisja wyznacza 3-dniowy termin na jej usunięcie. W wypadku nie usunięcia wady w terminie komisja odmawia rejestracji listy,
 • Jeśli liczba prawidłowo złożonych podpisów wyborców popierających listę kandydatów na radnych nie odpowiada wymogom ustawy lub lista nie uzyskała wymaganego poparcia komisja odmawia przyjęcia zgłoszenia. Jeśli usunięcie wady w terminie przewidzianym dla dokonania zgłoszeń nie jest możliwe, komisja odmawia rejestracji listy.
  Od uchwał komisji w sprawie odmowy rejestracji listy z powodów wymienionych wyżej w pkt a) i b) pełnomocnikowi wyborczemu lub osobie zgłaszającej listę służy prawo wniesienia skargi do sądu okręgowego w terminie 3 dni od dnia wręczenia uchwały.
 • Jeśli zgłoszenie nie spełnia innych warunków ustawowych, np. nie dołączono oświadczenia o zgodzie na kandydowanie wszystkich kandydatów na radnych lub innych wymaganych załączników, komisja wyznacza termin na usunięcie wady, a jeżeli wady nie zostaną usunięte - odmawia rejestracji listy.

Od uchwał komisji w sprawach, o których mowa w pkt c), innych niż wymienione wyżej w punktach a) i b), pełnomocnikowi wyborczemu lub osobie zgłaszającej listę służy prawo wniesienia odwołania do właściwego komisarza wyborczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania uchwały.

Prawo