Czego nie wolno radnemu

  • nie wolno łączyć mandatu radnego z: mandatem posła lub senatora, wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody, członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.
  • z radnym nie może być nawiązywany stosunek pracy w urzędzie gminy (marszałkowskim) oraz starostwie powiatowym, w którym radny uzyskał mandat, z wyjątkiem radnych wybranych do zarządu, z którymi stosunek pracy nawiązywany jest na podstawie wyboru.
  • radny nie może również pełnić funkcji kierownika i zastępcy kierownika gminnej (powiatowej lub wojewódzkiej samorządowej) jednostki organizacyjnej. W związku z wymienionymi zakazami osoba wybrana na radnego przed przystąpieniem do wykonywania mandatu obowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Niezłożenie przez radnego wniosku jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.
  • radny nie może podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu.
  • nie może również powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.
  • radny nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
  • radny województwa nie może wchodzić w stosunki cywilnoprawne w sprawach majątkowych z województwem lub wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, z wyjątkiem stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług na warunkach ogólnych oraz stosunku najmu pomieszczeń do własnych celów mieszkaniowych lub własnej działalności gospodarczej oraz dzierżawy, a także innych prawnych form korzystania z nieruchomości, jeżeli najem, dzierżawa lub użytkowanie są oparte na warunkach ustalonych powszechnie dla danego typu czynności prawnych.
  • radny nie może być członkiem władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami handlowymi spółek prawa handlowego z udziałem gminnych (powiatowych lub wojewódzkich) osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie radnego do tych władz jest z mocy prawa nieważny.
  • radny nie może posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem gminnych (powiatowych lub wojewódzkich) osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których uczestniczą takie osoby. Udziały lub akcje przekraczające ten pakiet powinny być zbyte przez radnego przed pierwszą sesją rady gminy (powiatu) lub sejmiku województwa, a w razie niezbycia ich nie uczestniczą przez okres sprawowania mandatu i dwóch lat po jego wygaśnięciu w wykonywaniu przysługujących im uprawnień (prawa głosu, do dywidendy, do podziału majątku, poboru).
  • radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie, w zarządzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w której radny uzyskał mandat lub jego przewodniczący nie może powierzyć mu wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Prawo